Etiske retningslinjer for Britisk Korthår Klubbens Oppdrettere:

Britisk korthår klubben ønsker å signalisere seriøsitet og at våre oppdrettere skal ha en aktiv holdning til det å være en oppdretter.  Vi har derfor fått laget oss noen etiske retninslinjer, som vi oppfordrere våre oppdrettere til å bruke.

Oppdretternes seleksjon og kombinasjon av avlsdyr danner grunnlaget for utvikling av rasen. Målet i katteavlen, er funksjonelt sunne katter. Med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet.

 Å lage avkom, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

 Genetisk variasjon er en forutsetning for utvikling av rasen og kattens  mulighet til å tilpasse seg samfunnets krav.

 

Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

 

·         Avl og utvikling av rasen, bør baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper. Slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

 

·         Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås.

 

·         Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselinjer, kattehold, avl og oppdrett.  Samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombinasjon av avlsdyr.

 

·         Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge kattungen  er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir kattungen en god fysisk og mental utvikling og garanterer god sosialisering.

 

·         Det er ønskelig at det kun velges avldyr som kan parre,føde og oppfostre sine katttunger på naturlig vis.

 

·         Det anbefales at hunnkattten er fyldt 1 år før den brukes i avl.

 En hunnkattt bør få sitt siste kull innen hun fyller 8 år. 

·         Ved salg/overtakelse  av katt skal oppdretter være kritisk og nøye i valg av kjøper. Oppdretter bør  veilede vedkommende , både generelt som katte eier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.

 

·         Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det anbefales å benytte NRRs Kjøpeavtale som kan hentes fra http://www.nrr.no.

 

·         Ved skade og/eller sykdom eller feil i henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc)bør det informeres i i Kjøpeavtalen om dette, slik at kjøpere  er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet.  

 

·         Ved salg av kattunge og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene.

(avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).

Rasekatter kan registreres i tre forskjellig stambokføringsklasser: Kl. 1 gir fulle avlsrettigheter (ifølge regler for rasen). Kl. 2 gir avlsforbud.bestemt av oppdretter. Kl. 3 gir avlsforbud, bestemt av NRR.

 

 

·         Ved salg av kattunge  skal det medfølge veterinærattest  som ikke bør være eldre enn 2 uker. Kattungene skal ikke leveres før de er 12 uker gamle og de skal være behandlet mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling fra Nrr.  For alle katter som selges skal det følge med dokumentasjon for vaksinasjon. Ref Nrr sine regler.  www.nrr.no . Ved salg av rasekatter skal det dessuten følge stamtavle, eventuelt dokumentasjon for at denne er rekvirert hos NRR.